Liên Hệ

Địa Chỉ

Trường Chief Sealth International High School
2600 SW Thistle St
Seattle, WA 98126

Hộp Thư:

Trường Việt Ngữ Văn Lang Seattle
8922 41st Avenue SW
Seattle, WA 98136

Hiệu Trưởng: Thầy Hồ Nguyễn
vanlangwa@gmail.com
(206) 880-0343