Tổ Chức

Chủ Tịch/Board of Trustee President
Phùng Ngọc Hiếu

Hiệu Trưởng/Principal:
Nguyễn Hải Hồ

Hiệu Phó/Vice Principal
Võ Hoàng Ái

Ban Kỷ Luật/School Disciplines
Nguyễn Cao Quyền

Ban Tu Thư/School Academic Curriculum
O’Rourke Diễm & Lê Ngọc Các

Ban Sinh Hoạt/School Activities
Lê Trần Phương Thảo

Ban Gây Quỹ/Fundraising
Nguyễn Cao Quyền