Điều Lệ Tình Nguyện Viên


TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN-LANG xin trân trọng thông báo về chính sách không kỳ thị chủng tộc trong việc thu nhận học sinh của mọi sắc tộc vào trường Văn-Lang. Trường sẽ bình đẳng không có sự phân biệt về sắc tộc, màu da, hay nguồn gốc quốc gia của các em khi đưa ra các chương trình giảng dạy, hoặc thu nhận học sinh, hoặc cấp phát học bổng, và các chương trình liên quan khác cho tất cả học sinh của trường.